Asgari ücretin çalışan kitlesinde yaygınlığı açısından Türkiye başı çekiyor. Haneye giren geliri, enflasyon ve devalüasyon etkilerinden arındırarak anlamak için asgari ücretin pratik bir birim olabileceğinden yola çıkarak bir yorum getirmeye çalıştım…

Aileler 1.77 asgari ücretle (2006–19 ortalaması) geçinmeye çalışıyor. Veri kümesindeki en yüksek değer olan 2007'den (2,03 x asgari ücret) bu yana hane gelirinin asgari ücrete oranında azalma eğilimi var. Bu eğilim 2015'den bu yana %22lik gelir kaybına denk geliyor (asgari ücret x 1.43).

2015 ve sonrası hane halkı borçluluk verilerine baktığımızda reel bazda borç/GSYİH oranı azalırken (-%8) borçlu adedinin artmaya devam ettiğini (+%5,5) görüyoruz. Hane gelirleri azaldıkça aileler borçlanmak zorunda kalıyor.

Var ki harcıyor değiliz. Yok ki borçlanıyoruz…


Türkiye’de asgari ücret ile çalışanların oranı Avrupa’da birinci sırada. Hane halkı refahında da asgari ücret bu nedenle çok önemli bir yer tutuyor. Asgari ücretin değişimi ailelerin geçim kabiliyetlerini ve ekonomik sistemden memnuniyetlerini belirliyor. Avrupa Birliği’nde %0,2-%0,3 seviyesinde seyreden enflasyonla mukayese edildiğinde oldukça yüksek kalan enflasyonumuz (%14.6) nedeniyle, asgari ücret artış…

Kiziltan Yuceil

Developing Businesses and Products for Telecommunications, IoT, and Mobility Ecosystems since 2004.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store